Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 : DE TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN


1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door GLX BVBA met ondernemingsnummer 0.553.472.201 en met BTW NR. BE 0 553 472 201 (hierna “leverancier” genoemd) van alle mogelijke goederen dewelke door haar worden overgemaakt aan haar koper (hierna “klant” genoemd).

1.2 Deze voorwaarden van de leverancier zijn van toepassing ongeacht in welk land de maatschappelijke zetel dan wel de woonplaats van de klant gevestigd is of in welk land de verbintenissen of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.

1.3 De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat alle eigen algemene inkoop-, verkoop-, leverings-, factuur- en overige voorwaarden niet van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 2 : DE LEVERING DOOR DERDEN
 

2.1 Deze voorwaarden van de leverancier zijn tevens integraal van toepassing indien de leverancier en/of klant in het kader van het overmaken en/of ontvangst van de goederen een transportbedrijf of een andere derde rechts-of natuurlijke persoon beopdrachten.

 

ARTIKEL 3 : PRIJZEN EN BETALING

3.1 Prijzen worden door de verkoper bepaald, indien van toepassing, op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.

3.2 Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals, maar niet beperkt tot: verpakking, vervoer, verzending, opslag en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van klant en zullen door verkoper bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk anders tussen verkoper en klant is overeengekomen.

3.3 Alle facturen dienen binnen de 48 uur na het tijdstip waarop de factuur aan klant is verzonden te worden betaald, tenzij anders tussen klant en verkoper overeengekomen. Betalingstermijn gelden als fatale termijn, waardoor klant van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.

3.4 Vanaf het moment dat klant in verzuim is, is verkoper gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan verkoper toekomende rechten.

3.5 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door verkoper moeten gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het orderbedrag, met een minimum van 150,-Euro (honderdvijftig).

3.6 Betaling geschiedt op een door Verkoper aan te geven betalingsmethode.

3.7 Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen totdat Klant voor volledige betaling (inclusief de betaling van eventuele eerdere leveringen) heeft zorg gedragen, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.

3.8 Klant is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van Verkoper.                         

ARTIKEL 4 : LEVERING

4.1 Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling conform artikel 3 van de AV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Alle door Verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Verkoper op.

 

ARTIKEL 5 : DE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

5.1 De klant staat in voor het invullen en naleven van alle nodige wettelijke verplichtingen, vergunningen, toelatingen, administraties, douane- en overige wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen betreffen de integrale verantwoordelijkheid van de klant. In hoofde van de leverancier kan hiertoe geen enkele aansprakelijkheid worden weerhouden.

 

ARTIKEL 6 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van Verkoper totdat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan heeft voldaan. Indien betaling in termijnen geschiedt, worden de goederen pas eigendom van Klant nadat de laatste termijn is betaald.

6.2 Klant mag de rechten en verplichtingen welke uit de overeenkomst met Verkoper voortvloeien niet aan derden overdragen, tenzij Verkoper daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

6.3 Voordat de eigendom van de goederen op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd om deze te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren

 

ARTIKEL 7 : DE CORRESPONDENTIE

7.1 De leverancier enerzijds en de klant anderzijds erkennen uitdrukkelijk dat uitsluitend correspondentie per aangetekend schrijven dan wel per e-mail op de door hun opgegeven e-mailadressen geldig is. Alle overige correspondentie tussen de leverancier en de klant moet worden geacht als onbestaande zodat op grond hiervan geen verplichtingen kunnen bestaan noch in hoofde van de leverancier, noch in hoofde van de klant.

 

ARTIKEL 8 : OVERMACHT    

8.1 Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met Klant op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.

8.2 Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs- en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, bijzondere macro-economische of politieke gebeurtenissen, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken

 

ARTIKEL 9 : DE KLACHTEN

9.1 Elke levering wordt beschouwd als door de klant te zijn aanvaard indien de klant de leverancier niet binnen 24 uren in kennis stelt van enig protest of bezwaar. De klant verbindt zich er toe af te zien van ieder mogelijk protest of bezwaar na deze termijn.

 

ARTIKEL 10 : DE NIETIGHEID OF ONUITVOERBAARHEID

10.1 De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van onderhavige voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de volledige voorwaarden tot gevolg. Partijen verbinden zich er toe om, in geval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze voorwaarden, te goeder trouw te onderhandelen om tot vervanging te komen van de aangetaste bepaling door een geldige en uitvoerbare bepaling die de nietige of onuitvoerbare bepaling en het tussen partijen overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk benadert.

 

ARTIKEL 11 : DE BEVOEGDHEID EN HET TOEPASSELIJKE RECHT

11.1 Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

11.2 Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van onderhavige voorwaarden.