Algemene inkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: DE TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN


1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle inkopen door GLX BVBA met ondernemingsnummer 0.553.472.201 en met BTW-Nr. BE 0 553 472 201 (hierna “leverancier” genoemd) van alle mogelijke goederen dewelke aan haar worden overgemaakt door haar verkoper (hierna “klant” genoemd).

1.2 Deze voorwaarden van de leverancier zijn van toepassing ongeacht in welk land de maatschappelijke zetel dan wel de woonplaats van de klant gevestigd is of in welk land de verbintenissen of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.

1.3 De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat alle eigen algemene inkoop-, verkoop-, leverings-, factuur- en overige voorwaarden niet van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 2: DE LEVERING DOOR DERDEN


2.1 Deze voorwaarden van de leverancier zijn tevens integraal van toepassing indien de leverancier en/of klant in het kader van het overmaken en/of ontvangst van de goederen een transportbedrijf beopdrachten.

 

ARTIKEL 3: DE EINDAFREKENING


3.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat iedere mogelijke betaling op het tijdstip van het overmaken van de goederen uitsluitend onder voorbehoud van het opstellen van de definitieve afrekening plaatsvindt.

3.2 De klant erkent uitdrukkelijk en integraal afstand te doen van alle mogelijke betwistingen inzake de door de leverancier vast te stellen waarde van de overgemaakte goederen, met inbegrip van de door de leverancier op te stellen eindafrekening.

3.3 Na afronding van en op basis van de onderzoek zal door de leverancier de definitieve afrekening worden opgesteld. De definitieve afrekening wordt expliciet vermeld op de aankoopborderel, met opgave van de verschuldigde tegoeden of door de klant terug te betalen bedragen.

3.4 De eindafrekening/aankoopborderel zal opgemaakt worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen.

 

ARTIKEL 4: HET ONDERZOEK VAN DE ZUIVERHEID


4.1 Reeds gesmolten baren van de klant kunnen door de leverancier uitsluitend worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de baren nogmaals gesmolten worden door de leverancier. De klant doet afstand van alle mogelijke vorderingen opzichtens de leverancier voor gewichtsverlies en voor een mindere zuiverheidsgehalte of fijn edelmetaal met als gevolg.

 

ARTIKEL 5: DE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN


5.1 De klant staat in voor het invullen en naleven van alle nodige wettelijke verplichtingen, vergunningen, toelatingen, administraties, douane- en overige wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen betreffen de integrale verantwoordelijkheid van de klant. In hoofde van de leverancier kan hiertoe geen enkele aansprakelijkheid worden weerhouden.

 

ARTIKEL 6: DE CORRESPONDENTIE


6.1 De leverancier enerzijds en de klant anderzijds erkennen uitdrukkelijk dat uitsluitend correspondentie per aangetekend schrijven dan wel per e-mail op de door hun opgegeven e-mailadressen geldig is. Alle overige correspondentie tussen de leverancier en de klant moet worden geacht als onbestaande zodat op grond hiervan geen verplichtingen kunnen bestaan noch in hoofde van de leverancier, noch in hoofde van de klant.

 

ARTIKEL 7: DE BETALING


7.1 De betaling door de leverancier kan gebeuren middels overschrijving, cheque of contante betaling, doch uitsluitend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit is toegestaan op grond van de wetgeving in het land waar de betaling plaatsvindt.

7.2 De betalingstermijn voor de leverancier bedraagt 7 werkdagen. Uitsluitend mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de leverancier kan een kortere betalingstermijn worden ingeroepen door de klant.

7.3 De klant erkent uitdrukkelijk dat iedere mogelijke betaling op het tijdstip van het overmaken van de goederen uitsluitend onder voorbehoud van het opstellen van de definitieve afrekening plaatsvindt.

 

ARTIKEL 8: DE EXCLUSIVITEIT


8.1 De klant kan zijn rechten en plichten niet overdragen aan derden, behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

 

ARTIKEL 9: DE KLACHTEN


9.1 Elke levering, met inbegrip van de eindafrekening, wordt beschouwd als door de klant te zijn aanvaard indien de klant de leverancier niet binnen 24 uren in kennis stelt van enig protest of bezwaar. De klant verbindt zich er toe af te zien van ieder mogelijk protest of bezwaar na deze termijn.

 

ARTIKEL 10: DE NIETIGHEID OF ONUITVOERBAARHEID


10.1 De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van onderhavige voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de volledige voorwaarden tot gevolg. Partijen verbinden zich er toe om, in geval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze voorwaarden, te goeder trouw te onderhandelen om tot vervanging te komen van de aangetaste bepaling door een geldige en uitvoerbare bepaling die de nietige of onuitvoerbare bepaling en het tussen partijen overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk benadert.

 

ARTIKEL 11: DE BEVOEGDHEID EN HET TOEPASSELIJKE RECHT


11.1 Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

11.2 Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van onderhavige voorwaarden.